ಕನ್ನಡ ಲೇಖನಗಳು

 1. ಅಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇಂದು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ
 2. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಾಕಿರಣಗಳು ಭಾಗ 1
 3. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಾಕಿರಣಗಳು ಭಾಗ 2
 4. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಾಕಿರಣಗಳು ಭಾಗ 3
 5. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಾಕಿರಣಗಳು ಭಾಗ 4
 6. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಾಕಿರಣಗಳು ಭಾಗ 5
 7. ಗಾಯತ್ರೀ - ವೇದಮಧು
 8. ಗೀತಾ ವಿವೃತ್ತಿ
 9. ಗೀತೋಪದೇಶದ ಮುನ್ನ
 10. ಜೀವನವು ವಿಚಾರಣೀಯವಾಗಿದೆ
 11. ದಾಸರಾಯರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಯುಕ್ತ್ಯನುಸಂಧಾನಗಳು ಭಾಗ 1
 12. ದಾಸರಾಯರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದ ಯುಕ್ತ್ಯನುಸಂಧಾನಗಳು ಭಾಗ 2
 13. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ
 14. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂತ್ರಗಳು ತೋರಿದ ರಾಜಮಾರ್ಗ
 15. ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸೂತ್ರಗಳು ತೋರಿದ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಭಾಗ 2
 16. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಷ್ಟು
 17. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಷ್ಟು ಭಾಗ - ೧
 18. ಶ್ರೀ ಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಷ್ಟು ಭಾಗ - ೨
 19. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ವರ್ಮಾ
 20. ಪೂರ್ಣಪ್ರಜ್ಞರು
 21. ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸಂಗ್ರಹಃ
 22. ಮಹಾಫಲಪ್ರದ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ
 23. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾಗ 1
 24. ಮಂತ್ರಾಲಯ ಭಾಗ 2
 25. ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣು ಭಾಗ 1
 26. ಸ್ಮರ್ತವ್ಯಃ ಸತತಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಭಾಗ 2
 27. ಶಿಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಾ ಪಟು - ಯಲಮೇಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು